Onze coverstory – Veiligheid bij de toepassing van de KWR

VEILIGHEID UIT DE LEIDING

Drinkwaterbescherming met Hilti

 

Het moet kleurloos, koel, reuk- en smaakloos zijn. Wij hebben het hier over ons drinkwater. Zelfs wanneer er in Nederland kwalitatief hoogwaardig water uit de kraan stroomt, wordt het wereldwijd gezien een uiterst schaars middel.

Geen ander voedsel vereist dergelijke hoge kwaliteitsnormen en niets wordt beter bewaakt. Wij drinken water, wij wassen onze was ermee, wij gebruiken het voor persoonlijke hygiëne en ten slotte bestaan wij zelf uit meer dan 70 procent water. Gemiddeld verbruiken wij ongeveer 120 liter drinkwater tegen een huidige prijs van ongeveer 0.2 cent per liter per dag.

 

Gevaren voor ons drinkwater

Dieper moet diegene in zijn buidel tasten die het meest waardevolle element van onze aarde vervuilt. Nitraten, farmaceutische reststoffen, industrieel afval, brandstoffen of chemicaliën vormen een belangrijke bedreiging voor het grondwater en dus ook voor ons drinkwater. Water verontreinigende stoffen worden gedomineerd door meststoffen die de grond en het grondwater op grote schaal verontreinigen. Terwijl hier met de schuldige vinger naar de landbouw wordt gewezen, staan ook particuliere huishoudens niet buiten kijf. Geneesmiddelresiduen, zoals antibiotica, dringen ook door de bodemlagen het diepe water in en vervuilen de grondwaterbronnen.

 

Overal waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moet aan speciale wetten worden voldaan en moeten passende maatregelen, zoals de aanleg van barrièrelagen, worden getroffen om het grondwater te beschermen.

De Water Resources Act betreft systemen met een capaciteit van 220 liter of meer.

Dit is niet alleen van invloed op grote bedrijven, maar ook op particulieren, waar bijvoorbeeld een stookolietank in de kelder staat. Met slechts 1 liter stookolie kan 1 miljoen water vervuild raken. Om dit te voorkomen en het grondwater te beschermen tegen olie en andere verontreinigende stoffen, is het noodzakelijk om schade vooraf te voorkomen en om te voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Als het gaat om ongevallen met verontreinigende stoffen, zijn twee factoren meestal doorslaggevend: menselijke fouten en materiële oorzaken.

Bevestigingen op KRW-oppervlakken

Het rekening houden met deze factoren en het aanbieden van passende oplossingen is ook de verantwoordelijkheid van veiligheidsbewuste bedrijven zoals Hilti.

Ten eerste door gerichte trainingen die medewerkers in staat stellen hun werk veilig en in overeenstemming met de wet uit te voeren.

En ten tweede door de ontwikkeling van slimme producten, zoals de speciale composietankers voor KRW-oppervlakken. Dus alleen die retentiegebieden, die ervoor zorgen dat gevaarlijke stoffen in het geval van een ongeluk niet door de bodemplaat in het grondwater komen.

De wetgeving vereist hier dubbele bescherming in de vorm van speciale vloerplaten, zoals vloeistofdicht beton of lekbakken. Als deze oppervlakken worden doorbroken, wat het geval is bij de bevestiging van een tank, planken of soortgelijke objecten, moet ervoor worden gezorgd dat het resulterende „zwakke punt“ vervolgens weer wordt beschermd.   Dit wordt gegarandeerd door de gecertificeerde Hilti chemische ankers HIT-HY 200-A
en HIT-RE 500 V3.

Terwijl conventionele ankers en injectiemortels, vloeistoffen door het boorgat en het beton in het grondwater kunnen geraken, elimineert het afdichten met de speciale chemische ankers dit probleem volledig. Daarbij is het chemische anker niet alleen verantwoordelijk voor de dichtheid, maar ook voor de stabiliteit van de verankerde objecten. Dus zelfs in gebieden met seismische activiteiten zijn alle zware bevestigingen mogelijk.

 

Veilig installeren met de Hilti SafeSet

Bij het verwerken van de bevestigingsmiddelen hecht men bij Hilti veel waarde aan veiligheid. Zowel met betrekking tot toepassingsfouten alsmede voor de gebruiker zelf.

Voor het volledige draagvermogen van een anker is een schoongemaakte boorgat bepalend. In het verleden werd dit soms gedaan door het boorgat uit te blazen met perslucht. Dit is inmiddels verboden vanwege de vorming van gevaarlijke zwevende deeltjes en het bijbehorende gezondheidsrisico. De beproefde Hilti systeemoplossing SafeSet, waarbij een holle boor het stof tijdens het boren direct naar buiten haalt, waar het uiteindelijk wordt afgezogen, laat zien dat het anders kan. Dit maakt de noodzaak voor latere reiniging van het boorgat overbodig en garandeert dat de belastingswaarden van het anker ook daadwerkelijk worden bereikt.

De belangrijkste bron van de wereld

Door slimme en veiligheidsrelevante producten op de bouwplaats te gebruiken, is grondwaterbescherming verzekerd in het geval van bevestigingen op KRW-oppervlakken. En daarmee ook onze belangrijkste grondstof, die in de toekomst een nog belangrijkere rol zal spelen.

Hoewel het in Midden-Europa nauwelijks denkbaar is dat onze drinkwaterreservoirs ooit zullen zijn uitgeput, heeft de aanhoudende droogte in de afgelopen zomer aangetoond hoezeer wij dus ook afhankelijk zijn van het water.

Wereldwijd verwacht de Wereldbank dat in 2025 een kwart van de wereldbevolking getroffen zal worden door een tekort aan drinkwater. Dit geldt ook voor sterk ontwikkelde landen zoals Engeland of de VS. Een zorgeloze omgang met water is zelfs voor degenen die direct bij de bron zitten niet houdbaar. Niettemin werden in 2017 alleen al in Duitsland meer dan 700 ongevallen met stoffen die schadelijk zijn voor water gemeld. Om ook in de toekomst voor de komende generaties kleurloos, koel, geur- en smaakloos drinkwater beschikbaar te hebben, staat de veiligheid ervan voorop.

VEILIGHEIDSTRAININGEN MET HILTI

Bevestigingen op KRW-oppervlakken

Met speciale Hilti trainingen wordt de klant bij de professionele verwerking en het veilig uitvoeren van een groot aantal toepassingen op de bouwplaats ondersteund. Wat de ankertraining „Bevestigingen op KRW-oppervlakken“ inhoudt, legt de Hilti productmanager mevrouw Von der Warth in een kort interview uit. 

 

Mevrouw Von der Warth, waarom raadt Hilti de veiligheidstrainingen aan voor het verwerken van chemische ankers?

„Wij hebben vastgesteld dat sommige voorschriften op dit gebied onbekend zijn of dat er in de loop van de tijd de incorrecte werkwijzen zijn ingeslopen, hoewel klanten onze ankers al vele jaren gebruiken. Ankerbevestiging in KRW-oppervlakken is een bijzonder gevoelig onderwerp, omdat verkeerde materiaalkeuze of onjuiste montage aanzienlijke financiële en juridische gevolgen voor de onderneming kan hebben.“

Hoe is deze training gestructureerd?

„Ten eerste bieden we onze klanten een algemene ankertraining, die ook de basis vormt voor de KRW-training. Dit is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte. De duur ligt tussen twee en vier uur, afhankelijk van het aantal deelnemers en hun voorkennis. Eerst praten we over wettelijke verplichtingen, procedures, verantwoordelijkheden, materiaalkeuze en montage. En dan wordt de theorie vervolgens in de praktijk gebracht.“

Hoe kan op de bouw worden gegarandeerd dat de verwerking van de ankers professioneel wordt uitgevoerd?

„Wij bevestigen met de certificering van de deelnemers dat zij de ankers conform de KWR kunnen plaatsen. In de praktijk stelt elke monteur vervolgens een bevestigingsprotocol voor de geplaatste ankers op. Hierbij is het mogelijk om dit per bouwonderdeel, per ankerplaat of zelfs voor elke afzonderlijke ankerbevestiging vast te leggen.“

Dit vindt u misschien ook interessant: 

 

 

Onze trainingen

Boek training

… lees verder

 

 

vooruitstrevend bouwen

Brandwerende manchet CFS-CID

… lees verder

 

 

Ons nieuwe producten

… lees verder